Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden dd. Augustus 2018

Alvorens de website die beheerd wordt door Stichting Klassieke Dans (hierna “SKD”) te gebruiken dien je deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen.

Deze Algemene Voorwaarden regelen ieder gebruik van website die beheerd wordt door SKD, inclusief de producten en diensten die via de website worden aangeboden.

Zodra je als gebruiker de website betreedt, verklaar je je onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Hiermee verklaar je eveneens als gebruiker gerechtigd te zijn om je te verbinden aan deze Algemene Voorwaarden, of deze verbintenis aan te gaan onder toezicht en mits toestemming van een gerechtigd persoon.

Iedere verwijzing naar onze Algemene Voorwaarden houdt steeds een verwijzing naar het geheel van onze juridische teksten in, dus inclusief onze Verkoopsvoorwaarden en Privacy Policy.

Wij kunnen ten allen tijde beslissen om onze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Iedere wijziging zal slechts voor de toekomst werken.

A. Draagwijdte en doel

 1. Toepassingsgebied – De huidige voorwaarden zijn van toepassing op en regelen het gebruik van de SKD websites, software, inhoud, producten en diensten die het SKD merk dragen (“SKD websites”).
 1. Stichting Klassieke Dans is een feitelijke verening. De zaakvoerder is Johan Goessens, die ingeschreven is in de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen (Handelsregisternummer 307 903). De zakelijke zetel is gevestigd te B-2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer BE0511.851.083 (SKD of “wij”).
 1. Doelgroep – Deze Algemene Voorwaarden zijn bestemd voor eenieder die onze website bezoekt, ongeacht of dit louter informatief is bedoeld en/of met het oog op onze diensten. Het bezoeken van de SKD website, geldt als automatische aanvaarding en goedkeuring van onderstaande voorwaarden. Indien u verdere inlichtingen nodig heeft of opmerkingen wil overmaken, kan u SKD contacteren via info@stichtingklassiekedans.be.
 1. Wijzigingen – SKD kan deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde wijzigen. Wanneer SKD wijzigingen aanbrengt aan de voorwaarden, zal de datum van de laatste versie bovenaan het document worden aangepast.

B. Gebruik van SKD website

 1. Geoorloofd gebruik – De SKD website mag worden gebruikt voor persoonlijk gebruik, voor informatieve- en vrijetijdsdoeleinden overeenkomstig deze gebruikersvoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden en gedragsregels meegedeeld door SKD.
 1. Niet geoorloofd gebruik – We staan volgend gebruik van de SKD website niet toe:

gebruik op een onwettige manier, in afwijking van deze gebruikersvoorwaarden dan wel op een manier die onterecht een verband tussen jou en onze producten, diensten of merken suggereert;

gebruik dat naar volle discretie van SKD schade aan SKD of derden kan toebrengen.

 1. Diensten en inhoud van derden – de SKD website kan diensten en inhoud van derden integreren of hiernaar verwijzen. Het plaatsen van een dergelijke verwijzing betekent niet automatisch dat we (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van die websites. SKD beheert deze diensten en inhoud van derden niet en is hier bijgevolg niet voor verantwoordelijk. Je dient de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid die van toepassing zijn op zulke diensten en inhoud te lezen.

C. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Bescherming – De inhoud (zoals maar niet uitsluitend merken, logo’s, tekeningen, data, teksten, foto’s, videobeelden, muziek, artikels enz.) en het technische karakter van de SKD website is beschermd door intellectuele eigendomsrechten van SKD of derde partijen, waaronder auteursrechten, software recht, databanken recht en merkenrecht. Alle merken, dienstmerken, handelsnamen, uiterlijke vormen van de producten en andere intellectuele eigendomsrechten op de SKD website zijn eigendom van ons of onze licentiegevers of licentiehouders. We dragen geen rechten met betrekking tot de SKD website aan jou of aan de gebruikers over.
 1. Licentie door SKD – We verlenen gebruikers een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie om de SKD websites te gebruiken, inclusief het gebruik van software, inhoud, virtuele items of ander materiaal, enkel en alleen voor het door de gebruikers persoonlijke, niet-commerciële gebruik.
 1. Licentie aan SKD voor user generated content– Wanneer SKD gebruikers de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mogen geen werken worden doorgestuurd die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij de gebruiker zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaar je SKD tegen aanspraken van derden en verleen je SKD een exclusieve, wereldwijde, sublicentieerbare, overdraagbare licentie om user generated content te gebruiken voor commerciële en niet-commerciële doeleinden en dit voor de maximale duur van de wettelijke bescherming ervan door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten.
 1. Niet toegelaten gebruik – Gebruikers mogen niet:
 • delen of het geheel van de SKD website reproduceren of openbaar maken;
 • software of technologie ter bescherming van inhoud of rechten die op de SKD website worden gebruikt omzeilen of buiten werking stellen
 • identificatie, auteursrechtrechtelijke- of andere mededelingen van eigendom verwijderen.

D. Registratiegegevens

 1. Registratie gebruik diensten – Om bepaalde onderdelen te bezoeken of te gebruiken kan gevraagd worden aan de gebruiker om zich te registreren en bepaalde gegevens mede te delen. Zonder deze registratie is het gebruik van de desbetreffende onderdelen niet mogelijk. Om toegang te hebben tot bepaalde onderdelen en functies zal je gebruik moeten maken van een wachtwoord. Je dient een wachtwoord te kiezen dat niet voor de hand liggend en voldoende veilig is. Je wachtwoord is persoonlijk en je mag dit niet aan anderen meedelen. Ook dien je zorgvuldig te waken over de geheimhouding ervan. Je bent verantwoordelijk voor de handelingen die met je wachtwoord worden gesteld.
 1. Te verstrekken informatie – Je zal juiste, actuele informatie verschaffen in geval van registratie op de SKD website, waaronder contactinformatie voor mededelingen door ons aan jou en je betalingsinformatie. Je stemt ermee in je niet voor te doen als of verbondenheid te veinzen met een andere persoon, waaronder het gebruik van een gebruikersnaam, wachtwoord of andere accountinformatie van een andere persoon, of de naam of gelijkenis van een andere persoon, of valse gegevens te verschaffen. We kunnen stappen nemen om de juistheid van de door jou verschafte informatie te verifiëren. We vragen jou om SKD te verwittigen bij vermoedens van onrechtmatig gebruik van de SKD website door andere gebruikers.
 1. Privacy – De verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door SKD is onderworpen aan ons privacy beleid.

E. Vertrouwelijkheid en beveiliging

 1. Vertrouwelijkheid– Je bent uitsluitend verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord van gebruikers van de SKD website. Je bent daarom ook verantwoordelijk voor alle activiteiten op de op naam van en namens de gebruiker gemaakte account. Je zal ons onmiddellijk op de hoogte stellen van onbevoegd gebruik van de gebruikersnaam, wachtwoord of andere accountinformatie, of van een andere schending van beveiliging met betrekking tot de SKD website waarvan je op de hoogte raakt.
 2. Maatregelen door SKD – De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van je informatie en van de informatie van de gebruikers zijn uitermate belangrijk voor ons. We implementeren naar beste vermogen adequate beveiligingsmaatregelen die volgens de stand van de techniek zijn ontworpen om die informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen. SKD heeft daarenboven het recht om bijdragen van gebruikers te weren die:
 • extremistisch, pornografisch, racistisch, seksistisch of beledigend zijn;
 • laster en eerroof kunnen betekenen, of oncontroleerbare beschuldigingen of beweringen inhouden;
 • gescheld, haatdragende taal, agressieve toon en/of racistische terminologie bevatten;
 • smaad of laster beogen;
 • in het algemeen hetzij juridisch hetzij maatschappelijk als ongepast worden beschouwd
 • SKD kan zonder kennisgeving berichten weren als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. SKD heeft het recht om gebruikers ingeval van ongepaste bijdragen als gebruiker te schrappen en dit hetzij op eigen initiatief hetzij op vraag van andere gebruikers. Zij hoeft haar weigering niet te motiveren. SKD is niet verantwoordelijk voor user generated content. Problemen kunt u melden aan de webmaster.
 1. Maatregelen door jou – Je stemt ermee in niet opzettelijk of roekeloos een virus of andere schadelijke component te introduceren, of op enige andere wijze de SKD websites (of een deel daarvan) of een ermee verbonden netwerk te schaden of te saboteren of je te bemoeien met het gebruik of genot van de SKD websites (of een deel daarvan). Daarnaast stem je ermee in elementen van de SKD websites niet te openen, controleren uitlezen of kopiëren met gebruik van een robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde middelen, processen of handmatige processen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

F. Kennisgevingen

 1. Kennisgevingen aan SKD – Alle kennisgevingen aan SKD in verband met de website die door SKD wordt beheerd, inclusief klachten ten aanzien van mogelijke inbreuken op rechten of andere mededelingen dienen via info@stichtingklassiekedans.be te verlopen. Dergelijke kennisgevingen kunnen pas correct door ons worden verwerkt als duidelijk is aangegeven waarop zij betrekking hebben.
 1. Kennisgevingen door SKD – Alle kennisgevingen door SKD in verband met de websites die door SKD worden beheerd geschieden uitsluitend aan het door jouw opgegeven e-mailadres.
 1. Bewijsovereenkomst – Alle kennisgevingen overeenkomstig dit artikel worden geacht schriftelijk te zijn geschied en binden de kennisgevende partij behoudens bewijs van het tegendeel.

G. Waarborg en aansprakelijkheid

 1. Waarborgen ten aanzien van de SKD websits – De SKD website worden geleverd zoals ze zijn op het moment van de raadpleging . We sluiten alle voorwaarden, verklaringen en garanties uit die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden of elders in communicatie rond SKD websites uiteengezet zijn.
 1. Aansprakelijkheid van de gebruiker – De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor ieder gebruik van de SKD website en voor de naleving van deze Algemene Voorwaarden. De gebruiker vrijwaart SKD tegen alle aanspraken van derden naar aanleiding van dit gebruik, hierin begrepen aanspraken naar aanleiding van user generated content, handelingen die het gebruik van deze website in gevaar kunnen brengen of die de goede werking en/of het veilige karakter van onze websites (inclusief diensten) in het gedrang brengt en/of tot de gebrekkige toegankelijkheid van onze websites leidt.
 1. Aansprakelijkheid van SKD – SKD besteedt de grootste zorg aan haar websites en de informatie die hier op verschijnt. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Dit betreft een middelenverbintenis. We kunnen onze website en haar inhoud dus steeds wijzigen, aanvullen of verwijderen. Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van informatie op onze website. Het is dus mogelijk dat de informatie niet volledig is, niet voldoende accuraat is en/of nuttig is. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de webmaster contacteren. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid van onze kant zijn wij niet aansprakelijk tegenover de gebruikers voor schade met inbegrip van vertraging in of verzuim van prestatie als gevolg van oorzaken die we redelijkerwijs niet in de hand kunnen hebben (bv. internetnetwerk-problemen, software- en/of hardware problemen en compatibiliteit van de fysieke media waarop de SKD website wordt geraadpleegd, misbruik van de SKD website door bepaalde gebruikers, enz.). SKD kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of gevolgschade in het kader van de SKD website.

H. Diverse bepalingen

 1. Rechtskeuze – Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan en zijn opgesteld in overeenkomst met de wetten van België. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtscolleges in het arrondissement Antwerpen.
 1. Deelbaarheid – Als enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden als onwettig, ongeldig of om een andere reden onuitvoerbaar wordt beschouwd, dan zal die bepaling als splitsbaar van de voorwaarden worden beschouwd en geen invloed hebben op de geldigheid en handhaving van de overige voorwaarden.
 1. Voortbestaan – De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, die door hun aard de beëindiging ervan overleven, zullen na een dergelijke beëindiging blijven gelden.
 1. Opslag van deze Algemene Voorwaarden – Je kan te allen tijde een kopie van deze gebruikersvoorwaarden consulteren via www.stichtingklassiekedans.be.

 

I. Contactgegevens

Stichting Klassieke Dans

Casinostraat 6-8

9100 Sint-Niklaas

Ondernemingsnummer: BE0511.851.083

TEL: +32 498 36 61 71

Mail: info@stichtingklassiekedans.be