Privacy

Privacy Beleid Stichting Klassieke Dans dd. augustus 2018

Alvorens de website van Stichting Klassieke Dans (SKD) te gebruiken raden we je aan dit privacy beleid aandachtig te lezen. Jouw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. We maken er dan ook een punt van om deze te beschermen. Bij het gebruik van jouw persoonsgegevens houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet.

A. Draagwijdte en doel van deze privacy policy

 1. Algemeen beleid inzake privacy bescherming

SKD hecht belang aan de bescherming van de privacy en persoonsgegevens van haar leden, leerlingen en van de gebruikers van haar diensten. Wij houden ons aan de eisen die de toepasselijke regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens stelt. Ons beleid inzake bescherming van persoonsgegevens is erop gericht onze praktijken en principes op dit vlak transparant te maken.

 1. Toepassingsgebied van ons privacy beleid

Dit privacy beleid inzake bescherming van persoonsgegevens (het  “privacy beleid”) beschrijft welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel, waar we deze gegevens bewaren en gedurende welke termijn.

 1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Stichting Klassieke Dans is een feitelijke verening. De zaakvoerder is Johan Goessens, die ingeschreven is in de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen  (Handelsregisternummer 307 903). De zakelijke zetel is gevestigd te B-2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer BE0511.851.083 (SKD of “wij”). SKD is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in het kader van de website www.stichtingklassiekedans.be. Daarenboven kan SKD  gebruik maken van (zorgvuldig geselecteerde) verwerkers. Dit zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die in opdracht van SKD persoonsgegevens verwerken.

 1. Wijzigingen

We kunnen dit privacy beleid te allen tijde wijzigen. Wanneer SKD wijzigingen aanbrengt in dit privacy beleid, zal de datum van de laatste versie boven aan het document worden aangepast.

B. Verwerking van persoonsgegevens door SKD

 1. Personen van wie gegevens worden verzameld

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van

 • gebruikers, die de SKD website bezoeken ongeacht of dit louter informatief is bedoeld en/of met het oog op gebruik van onze diensten (de “gebruikers”) en
 • bezoekers die een ticket voor een van onze voorstellingen willen bestellen via onze website en/of die de onze evenementen bijwonen (de “bezoekers”)
 1. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen gegevens die je ons zelf meedeelt, gegevens over bezoeken aan de website, enz.

Gegevens die je zelf verstrekt

Soms verstrek je zelf vrijwillig rechtstreeks persoonsgegevens aan ons bv voor inschrijving op nieuwsbrieven, deelname aan promotie acties, aankoop van een ticket voor onze voorstellingen of evenementen. Het betreft dan gegevens zoals onder meer je naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, facturatiegegevens en offline en online identificatiegegevens van de gebruikers.

Gegevens die we verzamelen via de website

We houden technische gegevens bij over elk individu dat onze website(s) bezoekt. Voorbeelden hiervan zijn het IP-adres, de browser, gegevens over het toestel.

Daarnaast houden we bij hoe elke bezoeker de website gebruikt. Zo weten we wanneer mensen onze website bezoeken, hoe een webpagina wordt bekeken, waar er precies wordt geklikt, waar men de website opnieuw verlaat, enzovoort. Deze analyses laten ons toe om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren.

Cookies laten ons toe deze kennis op te bouwen over verschillende bezoeken aan onze website heen. Een cookie is een stukje informatie dat jouw browser voor ons opslaat en ons op een later moment – bijvoorbeeld bij een volgend bezoek – opnieuw doorstuurt. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, kan je terugvinden in ons cookiebeleid.

Beeld- en/of geluidopnamen tijdens evenementen georganiseerd door SKD

SKD is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken tijdens haar voorstellingen en evenementen en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door de betreding van de locatie, verleent de bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan –in de ruimste zin  van het woord – zonder dat SKD enige vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. De bezoeker doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat de bezoeker zou kunnen hebben in voornoemde opnamen. Voor zover de bezoeker enig naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht toekomt op voornoemde opnamen draagt de bezoeker rechten hierbij zonder enige beperking over aan SKD en doet de bezoeker hierbij onherroepelijk afstand van zijn persoonlijkheidsrechten. Indien gedurende de evenementen van SKD of bij het betreden van onze balletschool beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan SKD deze in geval van calamiteiten aan derden, met name politie en justitie, afstaan.

 1. Waarom verzamelen we je gegevens?

We hebben je gegevens nodig om je onze diensten te kunnen aanbieden zoals communicatie, klanten- en facturatiebeheer. We hanteren daarbij strenge interne (communicatie)regels en gebruiken je gegevens om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Verwerking met het oog op dienstverlening

De gegevens die we je vragen bij inschrijving of bestellingen hebben we nodig om onze overeenkomsten met jou te kunnen naleven. Zo kunnen we onder andere je een promotie of voordeel toekennen en je inschrijving op events voltooien. Soms zijn we ook wettelijk verplicht om een deel van deze gegevens bij te houden voor onder meer fiscale doeleinden of een eventueel geschil.

Verwerking met het oog op communicatie

Je gegevens zijn onder andere nodig om je marketing mails te sturen. In de mails staan onder andere actualiteiten, evenementen, nieuws en nieuwe diensten en producten waarmee we je wil informeren.

 1. Wie heeft toegang tot je gegevens?

SKD beheert je gegevens en zal deze nooit verkopen. Om onze dienstverlening te kunnen vervullen, kunnen we wel beroep doen op andere partijen. Die respecteren altijd de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

In geval van een vermoeden van fraude, misdrijf of misbruik van de SKD website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Ook onder andere advocatenkantoren, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, verzekeringsmaatschappijen of banken zullen toegang krijgen tot een gedeelte van jouw persoonsgegevens wanneer dat voor hen nodig is om ons bij te staan bij het behandelen van een dossier, het uitvoeren van projecten, enzovoort.

In sommige gevallen hebben bepaalde (overheids)instanties het recht om een gedeelte van je persoonsgegevens in te kijken of op te vragen. In zo’n situaties zullen we uiteraard meewerken.

 1. Waar bewaren we je gegevens?

Jouw gegevens worden in België bewaard.

De persoonsgegevens worden niet uitgewisseld buiten de Europese Unie.

 1. Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijze nodig in het kader van onze relatie met gebruikers/bezoekers.

Wij bewaren je e-mails met schriftelijke vragen zolang als nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan.

Soms zijn we wettelijk verplicht om gegevens langer bij te houden, bijvoorbeeld facturen of gegevens die gebruikt kunnen worden indien er een geschil zou optreden. In dat geval zullen we ons ook aan die langere bewaartermijn houden.

 1. Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens zijn uitermate belangrijk voor ons. We implementeren naar beste vermogen adequate beveiligingsmaatregelen die volgens de stand van de techniek zijn ontworpen om die gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen wanneer jij en/of de gebruikers de SKD website bezoeken.

Wanneer we samenwerken met andere partijen, eisen we van hen eenzelfde niveau van beveiliging. Ondanks al onze inspanningen op dit vlak, kunnen wij de veiligheid en bescherming van jouw persoonsgegevens echter nooit volledig garanderen.

C. Uitoefening van rechten ten aanzien van persoonsgegevens

We houden altijd rekening met de rechten die je hebt volgens de privacy wetgeving. Je kan bv. eventuele onjuiste of onvolledige gegevens (laten) verbeteren, ons vragen je gegevens niet te gebruiken voor direct marketing, enzovoort.

Je kan ons contacteren via de contactgegevens die je onderaan deze Privacyverklaring terugvindt om je rechten uit te oefenen. Hierbij zijn we verplicht om je identiteit te controleren. Online kunnen we dit nagaan via je login als je deze hebt. Wanneer je ons op een andere manier contacteert, zullen we jou een kopie van de voorzijde van jouw identiteitskaart vragen.

Wat houden jouw rechten in?

 • Je kan een overzicht vragen van de persoonsgegevens die we van jou bijhouden.
 • Je kan foutieve persoonsgegevens laten verbeteren
 • Je kan persoonsgegevens die niet langer relevant zijn laten verwijderen.
 • Je kan je persoonsgegevens laten doorsturen naar een andere partij.
 • Je kan vragen je persoonsgegevens niet te gebruiken voor direct marketing. Dit doe je door gebruik te maken van de uitschrijfmogelijkheid in de marketingmail.
 • Je kan ons vragen om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken of om bezwaar te maken tegen een gebruik van jouw persoonsgegevens.

D. Klachten rond de behandeling van jouw persoonsgegevens?

Heb je klachten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens of heb je bepaalde vragen omtrent je rechten? Contacteer dan onze verantwoordelijke per post op het adres Casinostraat 6-8, 9100 Sint-Niklaas, via mail op info@stichtingklassiekedans.be of telefoneer ons op +32 498 36 61 71.

E. Diverse bepalingen

Rechtskeuze – Dit privacy beleid is onderworpen aan en is opgesteld in overeenkomst met de wetten van België.

Deelbaarheid – Als een bepaling van dit privacy beleid als onwettig, ongeldig of om een andere reden onuitvoerbaar wordt beschouwd, dan zal die bepaling als splitsbaar van de rest van de privacy beleid worden beschouwd en geen invloed hebben op de geldigheid en handhaving van de overige bepalingen.

Voortbestaan – De bepalingen in dit privacy beleid, die door hun aard de beëindiging ervan overleven, zullen na een dergelijke beëindiging blijven gelden.