Verkoopsvoorwaarden

1. Ticketformules voorstellingen Stichting Klassieke Dans (Compagnie Les Coryphées, Modern Barock Ensemble, Balletstudio’s Laffont-du Toit)

Wij bieden de volgende ticketmogelijkheden aan:

 • Gewoon tarief; dit is het ticket dat je toegang geeft tot een voorstelling voor de gereserveerde datum. Indien je meerdere voorstellingen wenst bij te wonen, dan is voor jou het abonnement misschien interessanter.
 • Voordeeltarieven: we bieden verschillende voordeeltarieven aan volgende personen:
  • Jongeren jonger dan 26 jaar
  • Studenten (op vertoon van studentenkaart hoger onderwijs of officieel attest van inschrijving aan hogeschool/universiteit)
  • Erkende groeperingen (vanaf 10 personen)
  • Leden van Vriendenkring van Stichting Klassieke Dans
  • 60-plussers (op vertoon van senioren- of identiteitskaart)
  • Mensen in bezit van een kansenpas
  • Leerlingen van Stichting Klassieke Dans
 • Kassaverkoop: éénzelfde tarief voor alle klanten

Met je ticket krijg je toegang tot de gehele voorstelling op de door jouw gekozen dag(en). Onze prijzen zijn deze zoals ze vermeld staan op de Website, steeds uitgedrukt in euro (inclusief BTW en taksen).

Wij behouden ons het recht voor om ten allen tijde de voorwaarden en prijzen van onze tickets te wijzigen, zonder enige vorm van formaliteit of voorafgaande kennisgeving. Dergelijke wijzigingen werken slechts voor de toekomst. Heb je al een ticket gekocht dan verandert er niets voor jou.

Vergissingen/omissies in hoofde van de koper bij de aankoop van een ticket, om welke reden dan ook, kunnen nooit aanleiding geven tot een gedeeltelijke of gehele terugbetaling. Zie ook rubriek C.

2. Betalingswijzen

Via overschrijving: na bestelling van je ticket ontvang je van ons per mail een overschrijvingsformulier. Je dient binnen de 3 weken de betaling in orde te brengen. De reservatie voor een voorstelling wordt echter slechts geregistreerd na ontvangst van de betaling.

Bij de kassa: Je kan op de locatie van de voorstellingen zelf tot een kwartier voor aanvang een of meerdere tickets aankopen voor die dag. De betaling gebeurt onmiddellijk met cash.

3. Heb ik een herroepingsrecht op mijn tickets?

Als consument beschik je niet over het recht om van de aankoop af te zien. Het herroepingsrecht is niet van toepassing omdat het over een dienst gaat voor vrijetijdsbesteding, c.q. de reservering van de tickets, die bovendien onmiddellijk wordt uitgevoerd.

Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden verklaar je als consument uitdrukkelijk dat je geen recht meer hebt op het herroepingsrecht van zodra SKD de overeenkomst heeft uitgevoerd. Het reserveren van je toegangsbewijs wordt onmiddellijk en automatisch uitgevoerd na betaling.

4. Op en rond de locatie van de voorstellingen

Enkel de eerste aanbieder van het ticket krijgt toegang tot de voorstelling. De houder van een gekopieerd ticket zal de toegang worden geweigerd.

Verlies of diefstal van het ticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.

Namaak van het ticket wordt gerechtelijk vervolgd.

Tijdens de voorstellingen zijn onder meer volgende voorwerpen verboden: geluids-, film-, video- en fotoapparatuur, explosieve/brandbare/scherpe voorwerpen, dieren (met uitzondering van erkende assistentiehonden ter begeleiding van een mindervalide), glaswerk, drugs, vuurwerk, wapens, scherpe voorwerpen en elk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd.

Het is uitdrukkelijk verboden te roken of vuur te maken tijdens de voorstellingen.

Betreding van de locatie waar de voorstelling doorgaat impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de organisator of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting (door een medewerker van hetzelfde geslacht) en onderzoek van tassen. Niet naleving van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht.

Tickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator.

De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal, noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval.

Er worden video-opnames gemaakt tijdens onze voorstellingen. De kans bestaat dat u wordt gefilmd (consulteer ook onze Privacy Policy daaromtrent).

Door de aankoop van een ticket bevestig je uitdrukkelijk dat je aan de Algemene Voorwaarden en de bijzondere Verkoopsvoorwaarden bent gebonden. Iedere inbreuk hierop zal gesanctioneerd worden. SKD behoudt het recht om eenieder ten allen tijde de toegang tot de voorstelling te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat.

Indien je een inbreuk op deze voorwaarden begaat, ben je als enige hier verantwoordelijk voor. Je bent eveneens gehouden om SKD te vrijwaren van alle mogelijke gevolgen van jouw inbreuk, inclusief eisen van derde partijen. Daarenboven behouden wij het recht om zelf de gepaste (gerechtelijke) stappen te ondernemen.

5. Aansprakelijkheid- Afgelasting –Overmacht–Programmawijzigingen

SKD is enkel aansprakelijk voor iedere aan haar toerekenbare tekortkoming, ongeacht of deze een contractuele of buitencontractuele aard heeft, voor zover deze aansprakelijkheid in deze Verkoopsvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt. Onze totale aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het ticket. De aansprakelijkheid voor iedere vorm van indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

Aansprakelijkheid in geval van overmacht is volledig uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van SKD om, die haar zelfs tijdelijk verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. SKD is niet aansprakelijk voor de verbintenissen van eventuele partners.

Iedere derde partij die door een aan hem toerekenbare fout de aansprakelijkheid van SKD in het gedrang brengt, moet SKD integraal en op eerste verzoek vrijwaren van iedere eis van derde partijen. Deze vrijwaringsplicht betekent dat je steeds vrijwillig dient tussen te komen in elk geschil en/of gerechtelijke procedure die tegen SKD wordt ingesteld door een derde en de eventuele financiële gevolgen ervan zelf moet dragen.

Het is uiteraard mogelijk dat de afgelasting het gevolg is van overmacht. Dit is iedere situatie buiten onze wil om die ons, zelfs tijdelijk, verhindert onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. In zo’n geval zijn wij niet verplicht de voorstelling te laten doorgaan, uiteraard afhankelijk van de situatie. Er zal geen sprake van terugbetaling of schadevergoeding zijn in geval van overmacht.

Wijzigingen in het programma geven geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het ticket. Wij betreuren het zelf indien er een wijziging optreedt.